cs en de

FAQ

V této sekci najdete jednak vysvětlení všech pojmů, které se objevují na ostatních stránkách našeho webu a nemusejí vám být zcela jasné, tak i podmínky pro objednávání překladů a tlumočení. Všechny tyto informace jsou pro snadnou orientaci přehledně rozděleny. Kliknutím na odkaz se přesunete na požadované místo.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se rychle přesunete na vámi požadovaný termín.

Pojmy

Překlady

Tlumočení

Ostatní

 

Apostila

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Vydává ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR (u listin vydaných orgány státní správy nebo jinými orgány) nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR (u listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři).

CAT nástroje

CAT (computer aided translation) = počítačem podporovaný překlad. Využívá se při něm speciálního softwaru, s jehož pomocí lze vytvořit databázi termínů užitých v předchozích překladech. Je tak zajištěna jednotnost terminologie a přesnost překladu. Pomocí kvalitního CAT softwaru je možno efektivně překládat rozsáhlé zakázky v různých formátech. Na trhu existují různé programy. Naše společnost využívá softwary TRADOS, TRANSIT a MEMSOURCE.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné neboli konsekutivní tlumočení je tlumočení po několika větách řečníka. Řečník vždy chvíli mluví a pak počká, než tlumočník jeho slova nepřetlumočí do požadovaného jazyka. Toto tlumočení je vhodné zejména pro obchodní jednání nebo přednášky.

DTP

DTP je zkratka pro desktop publishing neboli stolní typografii. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy, obvykle DTP operátor nebo grafik, také sázecího počítačového programu. Samotná sazba dokumentu spočívá ve vkládání textů a obrázků na stránku a jejich úpravách.

Kabinové tlumočení

Kabinové neboli simultánní tlumočení je tlumočení, kdy tlumočník překládá souběžně s řečníkem. Řečník mluví bez přestávek pro tlumočníka. Tlumočník se nachází v izolované kabině a jeho tlumočení je přenášeno do sluchátek posluchačům. Pro tento typ tlumočení je třeba objednat dva tlumočníky pro každý jazyk, z důvodu mimořádné náročnosti a nutnosti střídání. Vhodné pro konference, kongresy, sympozia a podobné akce.

Korektura

Korektura je v podstatě revize či aktualizace textu nebo překladu. Jejím smyslem je odhalení pravopisných, typografických, grafických a věcných, případně i stylistických chyb. Rozlišujeme korekturu jazykovou, odbornou, stylistickou a předtiskovou.

Normostrana

Normostrana neboli normovaná strana je základní jednotkou pro stanovení rozsahu textu. Je rovna 1 500 znaků bez mezer. Počet znaků zjišťujeme pomocí funkce Nástroje-Počet slov-Znaky (bez mezer) programu MS Word. U jiných formátů používáme specializovaný software.

Notářská kopie

Notářská kopie je opisem dokumentu a notář v ní tzv. vidimací stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Používá se u soudních překladů, kdy si klient chce ponechat úřední dokument pro pozdější použití (rodný list, diplom apod.) a chce si tudíž nechat soudní překlad sešít s notářskou kopií, která má stejnou úřední platnost jako originál.

Ověření překladu

Ověření překladu je opatření překladu doložkou a kulatým razítkem soudního tlumočníka. Tlumočník tak stvrzuje, že překlad jazykově odpovídá originálu.

Počítačový překladač

Počítačový překladač strojově přeloží text z jednoho jazyka do druhého. V češtině zatím nenašel uplatnění, protože „přeložené" texty jsou poměrně nesrozumitelné a gramaticky i stylisticky nesprávné. Lze ho tedy použít pouze pro získání orientační informace o smyslu textu, nikoli jako základ pro kvalitní překlad.

Překladatel

Překladatel je člověk, který převádí písemný dokument z jednoho jazyka do druhého. Zpravidla pracuje na počítači (u některých jazyků neexistují počítačové klávesnice a vyhotovují se ručně) a jeho výstupem je písemný překlad v podobě počítačového souboru nebo dokumentu.

Rešerše

Rešerše je odborná studie určitého problému. Rádi byste vyrazili do Jižní Ameriky a neumíte španělsky? Nechte si zpracovat rešerši na téma: „Jak si půjčit auto v Argentině?" Chtěli byste začít podnikat v Moldávii, ale neznáte místní jazyk? Nechte si zpracovat rešerši na téma: „Hlavní hráči na moldavském energetickém trhu!" Možností je spousta. Cena závisí na požadovaném rozsahu rešerše a době strávené její přípravou.

Soudní překlad

Soudní překlad je překlad opatřený doložkou a kulatým razítkem soudního tlumočníka jmenovaného soudem. Překlad se pevně spojuje (sešívá) s originálem nebo notářsky ověřenou kopií originálu. Takto se překládají důležité nebo úřední dokumenty. Rozsah se zaokrouhluje na celé normostrany nahoru. Nejmenší účtovaná jednotka je 1 NS.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je prováděno soudním tlumočníkem. Kromě tlumočení soudní tlumočník stvrzuje kulatým razítkem správnost tlumočnického záznamu. Takto se musí tlumočit například svatební obřad s cizincem.

Tlumočník

Tlumočník je člověk, který převádí ústní projev z jednoho jazyka do druhého. Jeho výstupem je tedy slovní převod výpovědi mluvčího pro příjemce. Techniky a postupy se liší podle typu tlumočení.

 

Příjem zakázek

Objednávku a text k překladu je možné doručit faxem, e-mailem, poštou, kurýrem nebo osobně. V objednávce uveďte označení objednatele, zdrojový a cílový jazyk a požadovaný termín dodání. Pro zadání objednávky a připojení souboru k překladu můžete využít objednávkový formulář.

Termín dodání

Standardní termín u běžných jazyků je 48 hodin (od okamžiku objednávky), u méně frekventovaných jazyků může být delší podle dostupnosti a zaneprázdněnosti překladatelů. Termín je vždy potvrzen při přijetí objednávky. Ve standardním termínu přeložíme max. 10 NS/1 jazyk/1 překladatel. U obsáhlejších zakázek vypočítáváme standardní termín podle jednoduchého pravidla: prvních 10 NS za 48 hodin, každých dalších 10 NS za 24 hodin. Pokud je požadován kratší termín nebo větší počet NS k překladu, účtujeme odpovídající příplatek. Do termínu provedení překladu se nezapočítávají víkendy a svátky (překlad zadaný v pátek odpoledne s dodáním v pondělí dopoledne je účtován s 25% přirážkou!).

Výdej zakázek

Překlad je připraven k předání v hodinu určenou v objednávce. Překlady je možné předat faxem, e-mailem, poštou, vyzvednout osobně či doručit kurýrem. Za doručení překladu kurýrem účtujeme přibližně stejné ceny jako kurýrní služby, za dodání poštou stejnou cenu jako pošta a elektronické doručení je zdarma.

Platební podmínky

U nových klientů požadujeme dvě platby v hotovosti (u velkých, na trhu prověřených zadavatelů překladů lze udělat výjimku), další převodem se splatností 14 dní. U zakázek nad 15 000 Kč požadujeme zálohu 50 % z odhadnuté celkové ceny, splatnou před předáním celého díla. Pokud se zákazník platící převodem dostane do většího prodlení než 21 dní, další zakázky musí platit v hotovosti. Fyzické osoby platí převážně v hotovosti nebo předem.

Reklamace

Při reklamaci překladu je nutné předložit k reklamovanému překladu i původní text. O oprávněnosti reklamace rozhodne nezávislý odborník.

Důvěrnost informací

Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Translation Factory s.r.o. jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, s nimiž se při výkonu práce seznámí.

Garance

Společnost Translation Factory s.r.o. ručí při chybě u běžných překladů a tlumočení až do výše fakturované částky. Při překladech s následnou korekturou nebo při soudních překladech je služba pojištěna proti škodě až do výše jednoho milionu Kč.

 

Objednávka

Tlumočení je velmi náročný proces, na který se musí tlumočník připravit. Proto je dobré s objednáním tlumočníka neotálet. Má-li se jednat o tlumočení velké akce, je třeba tlumočníka objednat s minimálně 1měsíčním předstihem, aby si rezervoval čas, připravila se tlumočnická technika, zajistily se podklady apod. Za zrušení tlumočení méně než 24 hodin před předpokládaným začátkem tlumočení účtujeme stornopoplatek ve výši 50 % z předpokládané ceny tlumočení.

Technika

Pro konsekutivní tlumočení není žádná technika třeba, pro kabinové tlumočení naopak ano. Vždy záleží na místě konání akce. Některé prostory již mají tlumočnickou techniku připravenu, jinde je třeba ji dovézt a instalovat. Naše společnost všechny tyto starosti obstará za vás.

Úhrada nákladů

Objednatel tlumočení nese, kromě nákladů na samotné tlumočení, rovněž náklady na případné ubytování, cestování a stravu tlumočníka.

 

Notář vs. soudní tlumočník

Zatímco notář ověřuje, že fotokopie doslovně souhlasí s originálem (v jednom jazyce), soudní překladatel osvědčuje, že překlad doslovně odpovídá textu ve zdrojovém jazyce.

Otevírací doba

Naše kancelář je otevřena každý všední den od 9:00 do 17:00. Objednávky e-mailem přijímáme i mimo otevírací dobu, ale je dobré na zaslání objednávky upozornit SMS zprávou. Kontaktní informace najdete v sekci Kontakt.

Formát souborů

Texty k překladu můžete poslat v nejrůznějších formátech: .doc, .rtf, .xls, .pdf, .ppt, .jpg, .gif, .txt, .html, .mdf, .pm, .fm.

Korektura rodilým mluvčím

Naše kancelář používá zkušené a kvalitní překladatele, ale rodilí mluvčí dokáží dodat překladu potřebný „šmrnc". Korekturu rodilým mluvčím doporučujeme u nadstandardních dokumentů, jako jsou výroční zprávy, tiskové zprávy, nabídky pro výběrové řízení, nabídky obchodním partnerům, webové stránky apod.

Rádi vás přesvědčíme, že kvalitní překlady jsou pro nás standardem. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s vaší firmou. Garantujeme vám, že s překlady již nebudete mít problémy a budete se moci soustředit na svůj vlastní byznys.

Medailonek

 • Naše firma nabízí překlady a tlumočení ve špičkové kvalitě za rozumné ceny. Stálým zákazníkům navíc poskytujeme slevy na překlady i tlumočení, a to věrnostní, obratové a objemové.
 • Překlady standardně vyhotovujeme do 2 pracovních dnů, zvládáme však i kratší dodací lhůty, například dodání tentýž den či přes noc. Vždy se snažíme maximálně vyhovět požadavkům klientů, kteří vědí, kdy překlady potřebují.

Kontakt

 • V Jámě 1, 110 00 Praha 1
  I. schodiště, 1. patro
  u Aspen Business Centre s.r.o.

  Na Marsu 1073
  252 28 Černošice
 • Po-Pá 9:00 -17:00
 • Tel: +420 602 274 362 (CZ), +420 731 112 832 (EN)
 • info@prelozit.cz

Sociální sítě

Jsme i na sociálních sítích.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek.

Copyright (c) 2018 Translation Factory s.r.o. All rights reserved.

Enjoyed with Digimadi.cz